IMPORTANȚA CERTIFICATULUI de membru avizat anual de OBBCSSR

Fiecare certificat de membru al OBBCSSR conține nivelul calificării profesionale al fiecărui biolog/biochimist/chimist în sistemul sanitar în baza:

  • Legii nr. 200/2004 art.2 alin.(3) lit. c);
  • Ordinului MEN/MMJS nr. 5039/2126/2018 actualizat prin Ordinul ME/MMPS nr. 3861/360 2021 (privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului Național al Calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare);
  • HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor (actualizată prin HG nr. 132/2018 și Ordinul MEN/MMJS nr. 5039/2126/2018)
  • Documentelor pe care fiecare membru le-a trimis la sediul OBBCSSR.

Certificatul de membru al OBBCSSR nu poate conține decât nivelul calificării în sistemul sanitar conform documentelor existente la sediul OBBCSSR, chiar dacă pot exista și alte documente aflate numai în posesia membrului OBBCSSR dar netrimise la sediul OBBCSSR.

Este INFRACȚIUNE pedepsită de Codul penal exercitarea profesiunilor de biolog, chimist și biochimist în sistemul sanitar de către persoanele care nu dețin certificat de membru al OBBCSSR avizat anual de OBBCSSR – art. 44 din Legea 460/2003”Practicarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar de către persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.”

Angajatorii/ furnizorii de analize medicale depun CERTIFICATUL de MEMBRU al OBBCSSR, NU Autorizația de Liberă Practică (ALP)!  la Casele Județene de Asigurări de SĂNĂTATE cu care au contract pentru analizele medicale furnizate asiguraților conform:

art. 73 alin. 2 lit. ș) Secțiunea a II – a Ordinului comun MS/CNAS nr. 1857/441/2023 – ”certificatul de membru al Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, pentru fiecare biolog, chimist, biochimist medical care își desfășoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege și care urmează să fie înregistrat in contract și să funcționeze sub incidența acestuia, valabil la data încheierii contractului si reînnoit pe toata durata derulării contractului, document care se eliberează / se avizează si pe baza dovezii de asigurare de răspundere civila in domeniul medical”;

art.16 alin.1 lit.f) și art.81 alin.1 lit f) Norme Co-Ca 2023 Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023 – ”de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al OBBCSSR nu este avizat pe perioada cât medicul/personalul medico-sanitar figurează în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate” (viza OBBCSSR valabilă care însoțește certificatul de membru);

Contează NUMAI certificatele de membru ale medicilor, asistenților medicali și membrilor OBBCSSR la contractarea analizelor medicale de către angajatori cu Casele Județene, NU contează AUTORIZAȚIA de LIBERĂ PRACTICĂ (ALP)